مرحله 1 از 2

  • مدارک خودرو (مورد بیمه)

  • در صورت عدم دسترسی به کارت ماشین، تصویر سند خودرو (برگ سبز) مورد تایید می‌باشد.
  • در صورت عدم دسترسی به کارت ماشین، تصویر سند خودرو (برگ سبز) مورد تایید می‌باشد.