تکمیل و ارسال فرم زیر به منزله قبول شرایط و تایید کلیه بندهای قــرارداد همــکاری از جانب متقاضی می‌باشد.