شناسه محصول: 7184

همانطور که می‌دانید در گذشته ارائه بیمه‌های مکمل درمان، تنها به صورت گروهی و از طریق عقد قرارداد شرکت بیمه‌گر با سازمان‌ها، نهادها، ارگان‌ها، شرکت‌های خصوصی و دولتی و … میسر بود که بر اساس آن کارکنان و شاغلین مجموعه‌های مذکور از خدمات بیمه درمان تکمیلی برخوردار می‌شدند. ولی با گسترش بازار بیمه در کشور و مشاهده نیاز اقشار مختلف جامعه به استفاده از پوشش‌های مکمل برای جبران هزینه‌های درمان، برخی از شرکت‌های بیمه موفق شدند با بررسی دقیق ریسک‌های موجود، تعهدات بیمه درمان تکمیلی را به صورت انفرادی در اختیار مشتریان خود قرار دهند. در این میان شرکت بیمه سامان، از طرفی با تدوین طرح‌های جذاب و منطعف با هر نوع توانایی مالی در پرداخت حق‌بیمه، و از سوی دیگر با جلب رضایت عمومی بیمه‌گزاران در روند پرداخت خسارت، توانسته بیشترین سهم را از بازار این محصول به دست آورد.

طرح‌های ۱۰ گانه بیمه درمان انفرادی سامان

طرح اقتصادی
پوشش‌های درمانی سقف تعهدات
جراحی‌های خاص ۶۰/۰۰۰/۰۰۰
هزینه بیمارستانی ۳۰/۰۰۰/۰۰۰
زایمان طبیعی و سزارین ۱۵/۰۰۰/۰۰۰
پاراکلینیکی ۱ ۳/۰۰۰/۰۰۰
پاراکلینیکی ۲ ۱/۵۰۰/۰۰۰
پاراکلینیکی ۳ ۱/۵۰۰/۰۰۰
خدمات آزمایشگاهی ۱/۰۰۰/۰۰۰
دندان پزشکی ۱/۰۰۰/۰۰۰
ویزیت و دارو ۱/۰۰۰/۰۰۰
نازایی ۰
عیوب انکساری چشم ۰
خرید سمعک ۰
خدمات آمبولانس ۲/۰۰۰/۰۰۰

 

طرح مهر
پوشش‌های درمانی سقف تعهدات
جراحی‌های خاص ۶۰/۰۰۰/۰۰۰
هزینه بیمارستانی ۳۰/۰۰۰/۰۰۰
زایمان طبیعی و سزارین ۱۵/۰۰۰/۰۰۰
پاراکلینیکی ۱ ۳/۰۰۰/۰۰۰
پاراکلینیکی ۲ ۱/۵۰۰/۰۰۰
پاراکلینیکی ۳ ۱/۵۰۰/۰۰۰
خدمات آزمایشگاهی ۱/۰۰۰/۰۰۰
دندان پزشکی ۱/۰۰۰/۰۰۰
ویزیت و دارو ۱/۰۰۰/۰۰۰
نازایی ۱۵/۰۰۰/۰۰۰
عیوب انکساری چشم ۶/۰۰۰/۰۰۰
خرید سمعک ۱/۵۰۰/۰۰۰
خدمات آمبولانس ۲/۰۰۰/۰۰۰

 

طرح منتخب
پوشش‌های درمانی سقف تعهدات
جراحی‌های خاص ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰
هزینه بیمارستانی ۵۰/۰۰۰/۰۰۰
زایمان طبیعی و سزارین ۲۰/۰۰۰/۰۰۰
پاراکلینیکی ۱ ۵/۰۰۰/۰۰۰
پاراکلینیکی ۲ ۲/۵۰۰/۰۰۰
پاراکلینیکی ۳ ۲/۵۰۰/۰۰۰
خدمات آزمایشگاهی ۲/۰۰۰/۰۰۰
دندان پزشکی ۲/۰۰۰/۰۰۰
ویزیت و دارو ۲/۰۰۰/۰۰۰
نازایی ۰
عیوب انکساری چشم ۰
خرید سمعک ۰
خدمات آمبولانس ۳/۰۰۰/۰۰۰

 

طرح سروش
پوشش‌های درمانی سقف تعهدات
جراحی‌های خاص ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰
هزینه بیمارستانی ۵۰/۰۰۰/۰۰۰
زایمان طبیعی و سزارین ۲۰/۰۰۰/۰۰۰
پاراکلینیکی ۱ ۵/۰۰۰/۰۰۰
پاراکلینیکی ۲ ۲/۵۰۰/۰۰۰
پاراکلینیکی ۳ ۲/۵۰۰/۰۰۰
خدمات آزمایشگاهی ۲/۰۰۰/۰۰۰
دندان پزشکی ۲/۰۰۰/۰۰۰
ویزیت و دارو ۲/۰۰۰/۰۰۰
نازایی ۲۰/۰۰۰/۰۰۰
عیوب انکساری چشم ۱۰/۰۰۰/۰۰۰
خرید سمعک ۲/۵۰۰/۰۰۰
خدمات آمبولانس ۳/۰۰۰/۰۰۰

 

طرح ویژه
پوشش‌های درمانی سقف تعهدات
جراحی‌های خاص ۱۶۰/۰۰۰/۰۰۰
هزینه بیمارستانی ۸۰/۰۰۰/۰۰۰
زایمان طبیعی و سزارین ۳۰/۰۰۰/۰۰۰
پاراکلینیکی ۱ ۸/۰۰۰/۰۰۰
پاراکلینیکی ۲ ۴/۰۰۰/۰۰۰
پاراکلینیکی ۳ ۴/۰۰۰/۰۰۰
خدمات آزمایشگاهی ۴/۰۰۰/۰۰۰
دندان پزشکی ۴/۰۰۰/۰۰۰
ویزیت و دارو ۵/۰۰۰/۰۰۰
نازایی ۰
عیوب انکساری چشم ۰
خرید سمعک ۰
خدمات آمبولانس ۴/۰۰۰/۰۰۰

 

طرح شمیم
پوشش‌های درمانی سقف تعهدات
جراحی‌های خاص ۱۶۰/۰۰۰/۰۰۰
هزینه بیمارستانی ۸۰/۰۰۰/۰۰۰
زایمان طبیعی و سزارین ۳۰/۰۰۰/۰۰۰
پاراکلینیکی ۱ ۸/۰۰۰/۰۰۰
پاراکلینیکی ۲ ۴/۰۰۰/۰۰۰
پاراکلینیکی ۳ ۴/۰۰۰/۰۰۰
خدمات آزمایشگاهی ۴/۰۰۰/۰۰۰
دندان پزشکی ۴/۰۰۰/۰۰۰
ویزیت و دارو ۵/۰۰۰/۰۰۰
نازایی ۳۰/۰۰۰/۰۰۰
عیوب انکساری چشم ۱۶/۰۰۰/۰۰۰
خرید سمعک ۳/۰۰۰/۰۰۰
خدمات آمبولانس ۴/۰۰۰/۰۰۰

 

طرح جامع
پوشش‌های درمانی سقف تعهدات
جراحی‌های خاص ۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰
هزینه بیمارستانی ۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰
زایمان طبیعی و سزارین ۵۰/۰۰۰/۰۰۰
پاراکلینیکی ۱ ۱۵/۰۰۰/۰۰۰
پاراکلینیکی ۲ ۷/۵۰۰/۰۰۰
پاراکلینیکی ۳ ۱۰/۰۰۰/۰۰۰
خدمات آزمایشگاهی ۷/۵۰۰/۰۰۰
دندان پزشکی ۱۰/۰۰۰/۰۰۰
ویزیت و دارو ۸/۰۰۰/۰۰۰
نازایی ۰
عیوب انکساری چشم ۰
خرید سمعک ۰
خدمات آمبولانس ۵/۰۰۰/۰۰۰

 

طرح وصال
پوشش‌های درمانی سقف تعهدات
جراحی‌های خاص ۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰
هزینه بیمارستانی ۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰
زایمان طبیعی و سزارین ۵۰/۰۰۰/۰۰۰
پاراکلینیکی ۱ ۱۵/۰۰۰/۰۰۰
پاراکلینیکی ۲ ۷/۵۰۰/۰۰۰
پاراکلینیکی ۳ ۱۰/۰۰۰/۰۰۰
خدمات آزمایشگاهی ۷/۵۰۰/۰۰۰
دندان پزشکی ۱۰/۰۰۰/۰۰۰
ویزیت و دارو ۸/۰۰۰/۰۰۰
نازایی ۵۰/۰۰۰/۰۰۰
عیوب انکساری چشم ۲۰/۰۰۰/۰۰۰
خرید سمعک ۶/۰۰۰/۰۰۰
خدمات آمبولانس ۵/۰۰۰/۰۰۰

 

 

طرح ممتاز
پوشش‌های درمانی سقف تعهدات
جراحی‌های خاص ۷۵۰/۰۰۰/۰۰۰
هزینه بیمارستانی ۳۷۵/۰۰۰/۰۰۰
زایمان طبیعی و سزارین ۵۰/۰۰۰/۰۰۰
پاراکلینیکی ۱ ۲۰/۰۰۰/۰۰۰
پاراکلینیکی ۲ ۱۰/۰۰۰/۰۰۰
پاراکلینیکی ۳ ۲۰/۰۰۰/۰۰۰
خدمات آزمایشگاهی ۱۰/۰۰۰/۰۰۰
دندان پزشکی ۱۰/۰۰۰/۰۰۰
ویزیت و دارو ۱۰/۰۰۰/۰۰۰
نازایی ۰
عیوب انکساری چشم ۰
خرید سمعک ۰
خدمات آمبولانس ۵/۰۰۰/۰۰۰

 

 

طرح عقیق
پوشش‌های درمانی سقف تعهدات
جراحی‌های خاص ۷۵۰/۰۰۰/۰۰۰
هزینه بیمارستانی ۳۷۵/۰۰۰/۰۰۰
زایمان طبیعی و سزارین ۵۰/۰۰۰/۰۰۰
پاراکلینیکی ۱ ۲۰/۰۰۰/۰۰۰
پاراکلینیکی ۲ ۱۰/۰۰۰/۰۰۰
پاراکلینیکی ۳ ۲۰/۰۰۰/۰۰۰
خدمات آزمایشگاهی ۱۰/۰۰۰/۰۰۰
دندان پزشکی ۱۰/۰۰۰/۰۰۰
ویزیت و دارو ۱۰/۰۰۰/۰۰۰
نازایی ۵۰/۰۰۰/۰۰۰
عیوب انکساری چشم ۳۰/۰۰۰/۰۰۰
خرید سمعک ۱۰/۰۰۰/۰۰۰
خدمات آمبولانس ۵/۰۰۰/۰۰۰
 • جبران هزینه جراحی‌های خاص مربوط به سرطان، مغز و اعصاب مرکزی و نخاع (به استثنای دیسک ستون فقرات) گامانایف، پیوند ریه، قلب، کلیه، کبد و مغز استخوان می‌باشد.
 • جبران هزینه‌های بیمارستانی شامل جراحی، شیمی درمانی، رادیوتراپی، آنژیوگرافی قلب و انواع سنگ شکن در بیمارستان و مراکز جراحی محدود (Day Care) می‌باشد.
 • مجموع تعهدات سالیانه شرکت بیمه‌گر برای تجمیع پوشش جراحی‌های خاص (سطر ۱ جدول) و پوشش هزینه‌های بیمارستانی (سطر ۲ جدول) نهایتاً تا سقف پوشش جراحی خاص در طرح انتخابی مشتری خواهد بود.
 • دوره انتظار برای پوشش زایمان طبیعی و سزارین ۹ ماه از تاریخ شروع قرارداد و برای جبران هزینه بیماری‌های مزمن نظیر نارسایی کلیه، عمل قلب باز، دیسک ستون فقرات، پولیپ و انحراف بینی، جراحی سینوس، لوزه، پروستات، واریکوسل و … سه ماه از تاریخ شروع قرارداد می‌باشد.
 • پوشش‌های پاراکلنیکی ۱ : سونوگرافی، ماموگرافی، انواع اسکن و سی تی اسکن، آندوسکوپی، MRI، اکوکاردیوگرافی، استرس اکو، دانسینومتری.
 • پوشش‌های پاراکلنیکی ۲ : تست ورزش، تست آلرژی، تست تنفسی، نوار عضله، نوار مغز، نوار مثانه، شنوایی سنجی و بینایی‌سنجی، هولترمانیتورینگ و آنژیوگرافی چشم.
 • پوشش‌های پاراکلنیکی ۳ : جراحی سرپایی شامل ختنه، شکسته بندی، کرایوتراپی، اکسیزیون، لیپوم، بخیه، تخلیه کیست، لیزر درمانی، گچ گیری، بیوپسی.
 • خدمات آزمایشگاهی شامل نوار قلب، رادیولوژی، فیزیوتراپی و انواع آزمایشات می‌باشد.
 • تمامی ارقام مندرج در جداول بر حسب ریال بوده و فرانشیز کلیه پوشش‌های درمانی ۱۰% است.

حق‌بیمه پرداختی سالانه بر اساس سن بیمه‌شده

طرح درمانی انتخاب شده زیر ۱۵ سال ۱۶ تا ۵۰ سال ۵۱ تا ۶۰ سال ۶۱ تا ۷۰ سال
طرح اقتصادی ۳/۵۴۲/۵۰۰ ۷/۰۸۵/۰۰۰ ۸/۵۰۲/۰۰۰ ۱۰/۶۲۷/۵۰۰
طرح مهر ۳/۷۹۷/۵۶۰ ۷/۵۹۵/۱۲۰ ۹/۱۱۴/۱۴۴ ۱۱/۳۹۲/۶۸۰
طرح منتخب ۵/۵۹۷/۱۵۰ ۱۱/۱۹۴/۳۰۰ ۱۳/۴۳۳/۱۶۰ ۱۶/۷۹۱/۴۵۰
طرح سروش ۵/۹۷۹/۷۴۰ ۱۱/۵۹۵/۴۸۰ ۱۴/۳۵۱/۳۷۶ ۱۷/۹۳۹/۲۲۰
طرح ویژه ۷/۷۹۳/۵۰۰ ۱۵/۵۸۷/۰۰۰ ۱۸/۷۰۴/۴۰۰ ۲۳/۳۸۰/۵۰۰
طرح شمیم ۸/۳۸۸/۶۴۰ ۱۶/۷۷۷/۲۸۰ ۲۰/۱۳۲/۷۳۶ ۲۵/۱۶۵/۹۲۰
طرح جامع ۹/۷۰۶/۴۵۰ ۱۹/۴۱۲/۹۰۰ ۲۳/۲۹۵/۴۸۰ ۲۹/۱۱۹/۳۵۰
طرح وصال ۱۰/۵۸۴/۹۹۰ ۲۱/۱۶۹/۹۸۰ ۲۵/۴۰۳/۹۷۶ ۳۱/۷۵۴/۹۷۰
طرح ممتاز ۱۱/۱۹۴/۳۰۰ ۲۲/۳۸۸/۶۰۰ ۲۶/۸۶۶/۳۲۰ ۳۳/۵۸۲/۹۰۰
طرح عقیق ۱۲/۲۸۵/۳۹۰ ۲۴/۵۷۰/۷۸۰ ۲۹/۴۸۴/۹۳۶ ۳۶/۸۵۶/۱۷۰
 • در صورت پرداخت نقدی و یکجای حق‌بیمه تا ۱۰% تخفیف برای مبالغ مندرج در جدول لحاظ می‌گردد.
 • چنانچه تعداد بیمه شدگان در یک قرارداد ( بیمه گزار اصلی + افراد تحت تکفل ) سه نفر و یا بیشتر باشد ۱۵% تخفیف به نرخ های درج شده در جدول تعلق خواهد گرفت.
 • در صورتی که بیمه گزار فاقد دفترچه های درمانی پایه ( تامین اجتماعی، خدمات درمانی و یا سلامت ) باشد ۱۸% به عنوان اضافه نرخ به مبالغ مندرج در جدول اضافه خواهد شد.

با مطالعه و بررسی جداول و توضیحات ذکر شده، چنانچه قصد خرید آنلاین بیمه درمان انفرادی سامان را دارید، کافی است ضمن ارائه درخواست مشاوره تلفنی (پایین صفحه) فرم درخواست بیمه درمان و همچنین پرسشنامه سلامت را دانلود و تکمیل نمایید. کارشناسان گروه خدمات بیمه‌ای بی‌بیــم علاوه بر راهنمایی و پاسخ به سوالات شما، اقدامات لازم را  جهت تسریع در صدور قراردادتان انجام خواهند داد.

 • درخواست مشاوره تلفنی

 • نمونه : 09123456789

اطلاعات محصول

به روز شده در
 • ابتدا محصولات مورد علاقه خود را به سبد خرید اضافه نمایید.
 • سپس روی آیکون سبد خرید کلیک کنید.
 • محصولات داخل سبد خرید و مجموع مبلغ قابل پرداخت در صفحه تسویه حساب به شما نمایش داده می شوند.
 • فرم تسویه حساب را تکمیل کرده و روش پرداخت خود را انتخاب نمایید.
 • می توانید با استفاده از درگاه های پرداخت آنلاین خرید خود را تکمیل نمایید.
 • پس از تکمیل خرید می توانید به فایل های محصول دسترسی داشته باشید.
 • در صورت داشتن حساب کاربری می توانید سوابق خرید خود را در پنل کاربری خود مشاهده نمایید.

روشهای پشتیبانی

جهت ارسال تیکت جدید باید وارد حساب کاربری خود شوید.
قیمت محصول
رایگان
654 نمایش
بیمه درمان انفرادی
1 از 1 رای
بیمه درمان انفرادی

دسته بندی ها

بیمه درمان انفرادی