طرح نسیم
از 195 هزار تومان
سالانه
جراحی‌های خاص (30/000/000 تومان)
بیمارستانی (15/000/000 تومان)
زایمان طبیعی و سزارین
پاراکلینیکی 1
پاراکلینیکی 2
پاراکلینیکی 3
خدمات آزمایشگاهی
دندانپزشکی
ویزیت و دارو
نازایی
رفع عیوب انکساری چشم
خدمات آمبولانس (150/000 تومان)
سمعک
ثبت سفارش
طرح مهر
از 348 هزار تومان
سالانه
جراحی‌های خاص (6/000/000 تومان)
بیمارستانی (3/000/000 تومان)
زایمان طبیعی و سزارین (1/500/000 تومان)
پاراکلینیکی 1 (300/000 تومان)
پاراکلینیکی 2 (1/500/000 تومان)
پاراکلینیکی 3 (1/500/000 تومان)
خدمات آزمایشگاهی (1/000/000 تومان)
دندانپزشکی (100/000 تومان)
ویزیت و دارو (100/000 تومان)
نازایی (1/500/000 تومان)
رفع عیوب انکساری چشم (600/000 تومان)
خدمات آمبولانس (200/000 تومان)
سمعک (150/000 تومان)
ثبت سفارش
طرح سروش
از 548 هزار تومان
سالانه
جراحی‌های خاص (10/000/000 تومان)
بیمارستانی (5/000/000 تومان)
زایمان طبیعی و سزارین (2/000/000 تومان)
پاراکلینیکی 1 (500/000 تومان)
پاراکلینیکی 2 (250/000 تومان)
پاراکلینیکی 3 (250/000 تومان)
خدمات آزمایشگاهی (200/000 تومان)
دندانپزشکی (200/000 تومان)
ویزیت و دارو (200/000 تومان)
نازایی (2/000/000 تومان)
رفع عیوب انکساری چشم (1/000/000 تومان)
خدمات آمبولانس (300/000 تومان)
سمعک (250/000 تومان)
ثبت سفارش
طرح شمیم
از 769 هزار تومان
سالانه
جراحی‌های خاص (16/000/000 تومان)
بیمارستانی (8/000/000 تومان)
زایمان طبیعی و سزارین (3/000/000 تومان)
پاراکلنیکی 1 (800/000 تومان)
پاراکلنیکی 2 (400/000 تومان)
پاراکلنیکی 3 (500/000 تومان)
خدمات آزمایشگاهی (500/000 تومان)
دندانپزشکی (500/000 تومان)
ویزیت و دارو (500/000 تومان)
نازایی (3/000/000 تومان)
رفع عیوب انکساری چشم (1/600/000 تومان)
خدمات آمبولانس (400/000 تومان)
سمعک (400/000 تومان)
ثبت سفارش
طرح وصال
از 971 هزار تومان
سالانه
جراحی‌های خاص (30/000/000 تومان)
بیمارستانی (15/000/000 تومان)
زایمان طبیعی و سزارین (5/000/000 تومان)
پاراکلنیکی 1 (1/500/000 تومان)
پاراکلنیکی 2 (750/000 تومان)
پاراکلنیکی 3 (1/000/000 تومان)
خدمات آزمایشگاهی (750/000 تومان)
دندانپزشکی (1/000/000 تومان)
ویزیت و دارو (800/000 تومان)
نازایی (5/000/000 تومان)
رفع عیوب انکساری چشم (2/000/000 تومان)
خدمات آمبولانس (500/000 تومان)
سمعک (600/000 تومان)
ثبت سفارش
طرح عقیق
از 1/100/000 تومان
سالانه
جراحی‌های خاص (75/000/000 تومان)
بیمارستانی (37/500/000 تومان)
زایمان طبیعی و سزارین (5/000/000 تومان)
پاراکلنیکی 1 (2/000/000 تومان)
پاراکلنیکی 2 (1/000/000 تومان)
پاراکلنیکی 3 (2/000/000 تومان)
خدمات آزمایشگاهی (1/000/000 تومان)
دندانپزشکی (1/000/000 تومان)
ویزیت و دارو (1/000/000 تومان)
نازایی (5/000/000 تومان)
رفع عیوب انکساری چشم (3/000/000 تومان)
خدمات آمبولانس (500/000 تومان)
سمعک (1/000/000 تومان)
ثبت سفارش