بیمه تضمین کیفیت ساختمان که به آن بیمه عیوب پنهان و اساسی ساختمان نیز گفته می‌شود، بیمه‌ای است که به منظور حمایت از خریداران واحدهای ساختمانی وجود دارد. در این بیمه نامه شرکت بیمه گر متعهد می‌شود که در ازای دریافت ۱٫۵ درصد از هزینه کل ساختمان، خطرات ناشی از عیوب اساسی و پنهان ساختمان را در طول مدت بیمه که سقف آن ۱۰ سال است، بیمه نماید.

شرکت‌های بیمه گر با کنترل فرایند ساخت و ساز و بررسی اسنادی همچون نقشه معماری، نقشه سازه و …. اقدام به صدور بیمه تضمین کیفیت ساختمان می‌کنند.